Saha Market Online เอาข้อมูลของคุณไปใช้ทำอะไร

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขตและใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดต้องถูกให้ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแล้ว โดยในการเก็บนั้นจะทำเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลรับรู้ให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามแบบวิธีการของบริษัท ดังนั้น Saha Market Online จึงขอเรียนให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ ใช้งานและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ทางการตลาด

 

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

สิทธิในข้อมูลส่วนตัวของคุณ

คุณมีกรรมสิทธิ์อย่างเต็มที่ในข้อมูลส่วนตัวที่คุณระบุไว้ในระบบของ Saha Market Online  คุณสามารถเรียกดูข้อมูลทุกอย่างที่เราจัดเก็บ, แก้ไข, ลบ, หรือจำกัดการอนุญาตให้เราติดต่อกลับเพื่อให้การสนับสนุน หรือทำ Direct marketing ได้ตลอดเวลา

จากการเป็นเจ้าของข้อมูล ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้